Statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Nauczycieli, Rodziców i Sympatyków Szkolne Marzenia i może używać skrótu Stowarzyszenie Szkolne Marzenia; zwane w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego Statutu jest dobrowolnym społecznym zrzeszeniem nauczycieli, rodziców i sympatyków przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 93 poz 873 z późn.zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Przemyśla i województwa podkarpackiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Przemyśl
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
§ 4

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, znaku firmowego i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

II. CELE STOWARZYSZENIA I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Rozwijanie, wspieranie oraz finansowanie edukacji dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie działań w dziedzinie oświaty i wychowania.
2. Pomoc dydaktyczno -wychowawcza dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.
3. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży w procesie integracji uczniów zdrowych i niepełnosprawnych.
4. Upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji narodowych i międzynarodowych.
5. Inicjowanie różnych form aktywności edukacyjnej oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.
6. Tworzenie sprzyjającego klimatu pracy szkoły poprzez działania promujące innowacyjne akcje edukacyjne, kulturalne i sportowe na terenie szkoły i poza nią.
7. Działalność charytatywna na rzecz uczniów oraz absolwentów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu potrzebujących pomocy i wsparcia ze względu na sytuację losową bądź stan zdrowia lub niepełnosprawność.
8.Przyznanie stypendiów dla uczniów wybitnie uzdolnionych w różnych dziedzinach, osiągających sukcesy w konkursach: wojewódzkich, regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia dzieci i młodzieży poprzez:
a) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza nią;
b) organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w celu harmonijnego rozwoju psychofizycznego i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
c) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb, predyspozycji dzieci i młodzieży;
d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej;
e) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży w różnych typach zajęć;
f) rozwijanie w nauczycielach, rodzicach oraz uczniach poczucia integracji , odpowiedzialności za życie szkoły;
g) upowszechnianie wśród rodziców wiedzy pedagogicznej, znajomości prawa oświatowego i praw dziecka oraz nowatorskich trendów;
h) poprawa warunków lokalowych ,modernizacja oraz dostosowanie bazy dydaktycznej szkoły do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
h) inicjowanie, koordynowanie i współudział w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, prozdrowotnych oraz ekologicznych na rzecz środowiska regionalnego ,krajowego i międzynarodowego;
i) propagowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz współpracy Międzynarodowej;
j) inspirowanie, promowanie i prowadzenie działań podnoszących jakość nauczania i wychowania w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu;
k) propagowanie i upowszechnianie najważniejszych osiągnięć wychowawczych, dydaktycznych i sportowych Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu w środowisku lokalnym i na terenie całego kraju i poza jego granicami;
l) wspomaganie dotychczasowych działań oraz inicjowanie przedsięwzięć edukacyjnych zapewniających podnoszenie jakości wychowania i kształcenia;
m) propagowanie idei nauczania opartego na nowoczesnych metodach interaktywnych;
n) prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną;
o) udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom;
p) angażowanie uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu w różnorodne formy aktywności ruchowej, gry i zabawy dostosowane do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań;
q) kształtowanie pozytywnych postaw prozdrowotnych u dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w wycieczkach krajoznawczych oraz aktywnym wypoczynku;
r) poprawę warunków lokalowych, modernizacja oraz wyposażenie szkoły.
s) prowadzenie działalności na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej i regionalnej;
t)współudział w inicjowaniu i koordynowaniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2. Organizowanie kursów, warsztatów, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, a także festynów, koncertów itp.
3. Prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.
4. Współpraca z instytucjami i organizacjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają wpisaną działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
5. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
6. Podejmowanie działań profilaktycznych i zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych.
7. Gromadzenie funduszy i środków rzeczowych w celu wspierania działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu.
8. Promowanie w różnych instytucjach i kręgach społecznych regionu działalności dydaktyczno - wychowawczej Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu, jego potrzeb i projektów rozwojowych oraz zdobywanie dla ich realizacji poparcia i pomocy.
9.Powoływanie i prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół.

§ 7
Działalność odpłatna ( pożytku publicznego):

1. Organizowanie i dofinansowywanie form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz organizację wyjazdów do krajów Unii Europejskiej i poza nią.
2. Organizowanie i dofinansowanie kursów, warsztatów, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, a także festynów, koncertów itp.

§ 8

1. Stowarzyszenie nie wyręcza władz państwowych, samorządowych i szkolnych oraz społecznych organów szkoły w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele samodzielnie lub współpracując z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi, w kraju i za granicą. Stowarzyszenie realizuje swoje cele dzięki pracy społecznej członków i sympatyków. Może jednak zatrudniać pracowników dla prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA( prawa i obowiązki)
§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§ 10
1. Stowarzyszenie zrzesza członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która złoży pisemną deklarację o wstąpieniu do Stowarzyszenia i przestrzeganiu postanowień Statutu oraz opłacaniu składek członkowskich. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Wniosek zainteresowanego powinien zawierać formy i zakres deklarowanej pomocy.
4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w sposób szczególny przyczyniła się do realizacji celów Stowarzyszenia. 5.Decyzję o nadaniu tego członkostwa na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych podejmuje w drodze głosowania Walne Zebranie Stowarzyszenia. Do ważności takiej uchwały niezbędna jest liczba 2/3 głosów z liczby członków biorących udział w głosowaniu.
§ 11
Członek zwyczajny

1. Ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
b) udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie;
c) korzystanie ze wszystkich istniejących świadczeń, urządzeń i pomocy Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;
d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
e) noszenia odznaki organizacyjnej.
2. Obowiązany jest do:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
b) przestrzegania Statutu, Regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 12

Członek honorowy i członek wspierający

1. Członek honorowy i członek wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający ma prawo do:
a) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu oraz naradach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia lub zespoły problemowe;
b) udziału we wszystkich przejawach działalności Stowarzyszenia;
3. Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 13

1. Utrata członkostwa następuje poprzez:
a) wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi Stowarzyszenia (zgłoszenie wystąpienia nie zwalnia z obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich);
b) skreślenie z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres jednego roku, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia;
c) śmierć lub utratę osobowości prawnej członka Stowarzyszenia;
d) wykluczenie przez Zarząd za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
e) wykluczenie przez Zarząd z powodu zaniechania prowadzenia działalności w Stowarzyszeniu i na jego dobro oraz niewykazywaniu zainteresowania jego działalnością i celami;
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia i skreślenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni za pośrednictwem zarządu Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania w powyższej sprawie jest ostateczna.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 15

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia, przy czym termin, miejsce oraz proponowany porządek dzienny obrad Walnego Zebrania Członków powinny być podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia przez Zarząd, nie później niż na 14 dni przed datą zebrania (decyduje data stempla pocztowego).
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie 3-5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na zebraniu członków stowarzyszenia. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
4. Członkom zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenia przysługuje prawo wnoszenia nowych punktów do proponowanego porządku obrad.
5. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:
a) członkowie wspierający i członkowie honorowi Stowarzyszenia,
b) osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 16

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne:
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane zgodnie z §15 pkt 2 Statutu;
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:
a) przez Zarząd, na podstawie uchwały,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku. W razie niezwołania zebrania po tym terminie Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Komisję Rewizyjną.

§ 17

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być tylko sprawy objęte porządkiem dziennym obrad, a przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jedynie te sprawy, dla których zostało ono zwołane.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
b) podejmowanie uchwał w sprawach zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
c) uchwalanie absolutorium,
d) uchwalanie programu działań Stowarzyszenia,
e) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
f) analiza i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawie określania wysokości składek członkowskich,
h) nadawanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) powołanie Komisji Likwidacyjnej w przypadku likwidacji Stowarzyszenia, przy czym funkcję Komisji Likwidacyjnej może pełnić ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia,
k) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących przeznaczenia majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia,
l) zatwierdzenie uchwał dotyczących planów działalności Stowarzyszenia.

§ 19

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia i wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia. W razie braku kworum w wyznaczonym terminie, drugi termin głosowania można wyznaczyć w tym samym dniu, o godzinę później. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na kworum i wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia.
2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

§ 20

1. Do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia powołany jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, przy czym w skład Zarządu mogą wchodzić tylko członkowie zwyczajni.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, z bezwzględną większością głosów.
4. Zarząd podczas pierwszego posiedzenia powołuje ze swego grona: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
5. W czasie trwania kadencji poszczególni członkowie wchodzący w skład Zarządu lub też cały Zarząd mogą być odwołani przez Walne Zebranie Członków.
6. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji Zarząd na jego miejsce wybiera nowego członka Zarządu spośród członków Stowarzyszenia. W ten sposób można uzupełnić skład Zarządu do 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku oraz w każdym terminie na wniosek Komisji Rewizyjnej.
8. Posiedzenie zwołuje Prezes lub Wiceprezes, powiadamiając o jego terminie wszystkich członków Zarządu.
9. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów oraz wymagają dla swej ważności obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
10. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 21

Kompetencje Zarządu

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) urzeczywistnianie statutowych celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
c) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
e) w zależności od potrzeb tworzenie zespołów, komisji i sekcji problemowych,
f) uchwalanie regulaminów szczegółowych dotyczących działalności Stowarzyszenia,
g)ustalanie wysokości składek członkowskich,
h) przyjmowanie rocznych planów działalności i uchwalanie budżetu Stowarzyszenia oraz kierowanie ich realizacją,
i) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
j) przyjmowanie członków zwyczajnych i członków wspierających, skreślanie, wykluczanie oraz udzielanie upomnień członkom Stowarzyszenia,
k) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków kandydatów na członków honorowych,
l) powołanie w miarę potrzeb Biura Stowarzyszenia i określenie jego struktury,
m) zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, a także dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu,
n) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
o) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
p) podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej dla uzyskania środków niezbędnych do realizacji celów statutowych.
Pozyskiwania środków finansowych na działalność Stowarzyszenia
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
3. Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie przez co najmniej dwie osoby z Zarządu, w tym przez Prezesa. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane przez wezwanie pełnomocnika do jego zwrotu w oryginale.

§ 22

Komisja Rewizyjna, jej skład i kompetencje

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zebranie.
3. Podczas pierwszego posiedzenia Komisja Rewizyjna powołuje ze swojego grona Przewodniczącego.
4. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej pozostali członkowie komisji wybierają na jego miejsce nowego członka spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W ten sposób można uzupełnić 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
b) kontrola stanu majątku Stowarzyszenia, bilansu, rachunku wyników oraz wyników działalności gospodarczej, jeśli taka prowadzona jest przez Stowarzyszenie,
c) prawo do opiniowania planu i sprawozdań Zarządu oraz przedkładania stosownych wniosków Walnemu Zebraniu Członków,
d) składanie przed Walnym Zebraniem Członków wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
e) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
f)prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
g) zwołania Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym Statutem,
h) prawo delegowania jednego ze swoich członków do uczestniczenia bez prawa głosu w pracach Zarządu Stowarzyszenia.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 jej członków, w przypadku zaś ich równości decyduje głos Przewodniczącego.
8. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
9. W czasie trwania kadencji poszczególne osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej lub też cała Komisja Rewizyjna mogą być odwołane przez Nadzwyczajne
Walne Zebranie lub Zwyczajne Walne Zebranie.
10. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.
11. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
12. W przypadku zdekompletowania Komisji Rewizyjnej w czasie trwania jej kadencji może ona uzupełnić swój skład nie więcej jednak jak o dwóch członków pochodzących z wyborów.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, fundusze, nieruchomości oraz inne elementy majątku trwałego nabyte w trakcie trwania działalności statutowej, w szczególności:
a) spadki, darowizny, dotacje, subwencje oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia przez osoby fizyczne i prawne, z Polski i z zagranicy,
b) odsetki bankowe,
c) wpływy z ofiarności publicznej,
d) składki członkowskie wpłacane w wysokości 5 zł do 10 dnia każdego miesiąca do skarbnika lub na konto bankowe Stowarzyszenia,
e) wpływy z działalności statutowej,
f) inne wpływy i dochody uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym stowarzyszenia.
3. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
4. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia środków materialnych oraz innego wsparcia osobie fizycznej lub prawnej bez podania uzasadnienia swego stanowiska.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

5. W ramach działalności zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie ,członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

VI. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 24

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 4/5 głosów członków zwyczajnych, przy obecności 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Majątek pozostały po spłaceniu zobowiązań i ściągnięciu wierzytelności zostanie przekazany na cele statutów lub na rzecz organizacji o podobnym charakterze działalności.

3. Likwidatorem Stowarzyszenia i jego majątku na wniosek Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zostanie ostatni Zarząd pełniący funkcję bezpośrednio przed podjęciem uchwały o likwidacji.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 25

1. Zmiany Statutu Stowarzyszenia mogą nastąpić w drodze uchwały Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o stowarzyszeniach.