Nasze cele

Rozwijanie, wspieranie oraz finansowanie edukacji dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie działań w dziedzinie oświaty i wychowania;

Pomoc dydaktyczno -wychowawcza dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych;

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży w procesie integracji uczniów zdrowych i niepełnosprawnych;

Upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji narodowych i międzynarodowych;

Tworzenie sprzyjającego klimatu pracy szkoły poprzez działania promujące innowacyjne akcje edukacyjne, kulturalne i sportowe na terenie szkoły i poza nią;

Działalność charytatywna na rzecz uczniów oraz absolwentów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu potrzebujących pomocy i wsparcia ze względu na sytuację losową bądź stan zdrowia lub niepełnosprawność;

Przyznanie stypendiów dla uczniów wybitnie uzdolnionych w różnych dziedzinach, osiągających sukcesy w konkursach: wojewódzkich, regionalnych, krajowych i międzynarodowych;

Inicjowanie różnych form aktywności edukacyjnej oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży;